పవన్ కళ్యాణ్ అన్న ఆ ఒక్క మాటతో అష్ట ఐశ్వర్యాలు వదిలి..